Zmiana Regulaminu świadczenia usługi i Cennika usługi Taxe, począwszy od rozliczenia miesiąca styczeń 2018

Szanowni Państwo,
po ponad dwóch latach od ostatniej zmiany w Regulaminie i Cenniku usługi Taxe, ponownie nastąpiła konieczność przeredagowania tych dokumentów, dostosowując je do obecnych realiów, zarówno prawnych, związanych ze zmianami w przepisach podatkowych, jak również tych obejmujących sam proces świadczenia naszej usługi. Tworząc nowe zapisy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one dla Państwa klarowne, a przede wszystkim jednoznaczne, nie budzące wątpliwości w interpretacji. Dziękujemy za Państwa sugestie i spostrzeżenia, wiele z nich zostało zawartych w nowych dokumentach. Pierwszym miesiącem rozliczanym według nowego brzmienia Regulaminu oraz Cennika usługi, będzie styczeń 2018 r. Poniżej zebraliśmy i opisaliśmy w jednym zestawieniu kompletną listę zmian wprowadzonych do tych dokumentów. Pełną ich treść odnajdą Państwo oczywiście w zakładce „Oferta” naszego serwisu głównego.

Poniższą listę zmian można pobrać również w formie pliku PDF, znajdującego się pod tym linkiem: listaZmianRegulaminCennik_2018-01-01

Zmiany wprowadzone w Regulaminie usługi:

 1. Zmienione zostało brzmienie pkt. 6., Rozdziału I. Postanowienia ogólne. Nowe brzmienie punktu: „Klientem mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub w formie spółki, rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub innych ewidencji, z wyłączeniem ksiąg rachunkowych.”

 2. Zmienione zostało brzmienie pkt. 1., Rozdziału II Zakres i rodzaj świadczonych usług. Nowe, rozszerzone brzmienie punktu stanowi doprecyzowanie katalogu usług świadczonych przez nasze biuro w ramach usługi, ujednolicając jednocześnie możliwe jego interpretacje:

  „Usługa Taxe jest to usługa polegająca na księgowaniu przekazanych przez Klienta Dokumentów związanych z jego działalnością gospodarczą, a następnie sporządzaniu na ich podstawie, w zależności od stosowanej przez Klienta formy rozliczeń:

  1. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów;

  2. Rejestrów VAT;

  3. Ewidencji Środków Trwałych i Ewidencji Wyposażenia;

  4. List płac w oparciu o kwoty brutto poszczególnych elementów listy płac podanych przez Klienta;

  5. Rachunków do umów cywilno-prawnych;

  6. Deklaracji i zgłoszeń VAT, PIT, plików JPK_VAT, a następnie przekazaniu ich do właściwego Urzędu Skarbowego lub systemu informatycznego Ministerstwa Finansów;

  7. Deklaracji i zgłoszeń ZUS, a następnie ich przekazaniu do systemu „Płatnik” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  8. Plików JPK_PKPIR lub JPK_EWP, a następnie przekazaniu ich do uprawnionych organów kontroli na żądanie tych organów.”

 3. W związku ze zmianą przepisów podatkowych, wykreślono pkt. 17, Rozdział II. Zakres i rodzaj świadczonych usług, dla którego nie ma już zastosowania.

 4. Uproszczono i scalono zapisy dotyczące tzw. „ulgi na złe długi”. W tym celu punkty: 19., 20., 21., 22. Rozdziału II. Zakres i rodzaj świadczonych usług oraz punkty 11. i 12. Rozdział IV. Terminy zastąpiono jednym punktem (pkt. 19., Rozdział II. Zakres i rodzaj świadczonych usług) o brzmieniu: „Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie Usługodawcy o fakcie nieuregulowania należności za stanowiący koszt Klienta dokument księgowy, dla którego upłynął 150 dzień od terminu płatności, a wcześniej nastąpiło powiązane z tym dokumentem odliczenie podatku VAT. Informację o tym fakcie Klient powinien przekazać Usługodawcy najpóźniej do końca miesiąca, w którym upłynął ten termin.”

 5. Poprawiono nieprawidłowy odnośnik w Rozdziale II. Zakres i rodzaj świadczonych usług, pkt. 9. Nowe brzmienie punktu: „Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przekazanie deklaracji i informacji o których mowa w pkt. 8 do odpowiednich organów (Urząd skarbowy oraz ZUS).”

 6. Dodano zapis pkt 23. w Rozdziale II. Zakres i rodzaj świadczonych usług w brzmieniu: „Klient upoważnia Usługodawcę do przekazywania uprawnionym organom kontroli dokumentacji będącej w posiadaniu Usługodawcy, a dotyczącej działalności gospodarczej Klienta”.

 7. Wszystkie określenia terminów z Regulaminu przeniesiono do Tabeli pakietów, stanowiącej część Cennika (sekcja Terminy). W związku z tym:

– Zmieniono brzmienie pkt. 1. Rozdziału IV. Terminy na następujące: „Dokumenty należy przesyłać do biura rachunkowego w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin przekazywania dokumentów za dany miesiąc”.”

– Zmieniono brzmienie pkt. 2. Rozdziału IV. Terminy na następujące: „Dokumenty zostaną zaksięgowane przez biuro rachunkowe, a raporty VAT, PIT, PPE wygenerowane w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin wygenerowania raportów PIT, VAT, PPE”.”

– Zmieniono zapis pkt. 4. Rozdział IV. Terminy. Nowe brzmienie: „Dokumenty mające wpływ na wymiar składek ZUS należy przekazać do biura rachunkowego w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS za dany miesiąc”. O fakcie przekazania takiego dokumentu Klient dodatkowo zobowiązany jest poinformować Usługodawcę bezzwłocznie po jego przesłaniu.

– Zmieniono brzmienie pkt. 5. Rozdziału IV. Terminy na następujące: „Raport ZUS wygenerowany zostanie w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin wygenerowania raportów ZUS za dany miesiąc”.”.

– Zmieniono brzmienie pkt. 9. Rozdziału IV. Terminy na następujące: „W przypadku niewykonania operacji „Zamknięcie miesiąca” do dnia określonego dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin przekazywania dokumentów za dany miesiąc”, operacja „Zamknięcie miesiąca” jest wykonywana w sposób automatyczny, z domniemaniem poświadczenia, którego ta operacja dotyczy.”

 1. Zrezygnowano z tzw. „martwego zapisu” definicji operacji „Zamknięcie II”, a operacja „Zamknięcie I” została przemianowana na bardziej intuicyjne „Zamknięcie miesiąca”. W związku z powyższym:

  – Wykreślono pkt 8. Rozdziału IV. Terminy, a pkt 10. otrzymał nowe brzmienie: „Wszelkie uwagi dotyczące sposobu zaksięgowania Dokumentów należy zgłaszać do 19-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego Dokumenty dotyczą.”.

  – Zmieniono określenie „Zamknięcie I” na „Zamknięcie miesiąca” we wszystkich wystąpieniach w Regulaminie i Cenniku.

 2. Zmieniono zapis punktu 6. Rozdział IV. Terminy. Nowe brzmienie: „W przypadku przesłania Dokumentów po fakcie przekazania Klientowi raportu PPE, PIT lub VAT za okres, którego Dokumenty dotyczą, Dokumenty te, jeżeli umożliwią to przepisy podatkowe, będą uwzględnione w rozliczeniach w okresie następnym. W przeciwnym wypadku zostanie sporządzony raport korygujący oraz naliczona dodatkowa opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem usługi Taxe.”.

 3. Zmieniono brzmienie pkt. 5, Rozdział V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi Taxe. Nowe brzmienie: „Powyższy podpunkt nie ma zastosowania w przypadku konieczności realizacji obsługi księgowej w okresie, w którym działalność gospodarcza została zawieszona lub w przypadku niepowiadomienia Usługodawcy o fakcie zawieszenia działalności gospodarczej.”

 4. Zmieniono brzmienie pkt. 6, ppkt. d), Rozdział V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi Taxe. Nowe brzmienie: „W terminie 60 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z dniem przystąpienia Usługodawcy do pierwszych czynności rozliczeniowych miesiąca, wskazanego przez Klienta w trakcie procedury rejestracyjnej.”.

 5. Wykreślono z Regulaminu całą treść Rozdziału XI. Program „5-stop”, który został wydzielony i przeniesiony do odrębnego dokumentu Regulamin Programu „5-Stop”, dostępnego w Panelu Klienta Taxe, w sekcji Pomoc > Przydatne formularze. Program „5-stop” zostanie zastąpiony z dniem 1 stycznia 2018 nowym programem „10za20”.

Zmiany wprowadzone w Cenniku usługi:

1. Tytuł tabeli został zmieniony na: „Tabela pakietów, Cennik usługi Taxe”.

2. W sekcji podstawowej wprowadzono pozycję:

 

Go

Basic

Premium

Księgowanie dokumentu zagranicznego8

3 pkt. z puli księgowań

3 pkt. z puli księgowań

3 pkt. z puli księgowań

8 Dokumentem zagranicznym jest dokument stanowiący: Sprzedaż WDT, Eksport poza UE, Sprzedaż Poza Terytorium Kraju, Zakup WNT, Import usług lub Import towarów.

3. Sekcja „Terminy”, zmieniono treść pozycji:

 

Go

Basic

Premium

Termin przekazywania dokumentów za dany miesiąc

do 10 dnia następnego miesiąca

do 10 dnia następnego miesiąca

3 dni robocze przed 20-tym dniem następnego miesiąca

Termin wygenerowania raportów PIT, VAT, PPE
(po wykonaniu operacji Zamknięcie miesiąca2)

5 dni roboczych

5 dni roboczych

3 dni robocze

Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS za dany miesiąc

do 5 dnia

następnego miesiąca

do 5 dnia

następnego miesiąca

do 5 dnia

następnego miesiąca

Termin wygenerowania raportów ZUS za dany miesiąc

do 9 dnia

następnego miesiąca

do 9 dnia

następnego miesiąca

do 9 dnia

następnego miesiąca

 

4. Sekcja „Obsługa umów o pracę / umów cywilnoprawnych”, wprowadzono pozycję:

 

Go

Basic

Premium

Obliczenie wynagrodzenia za czas choroby

17,00 PLN

15,00 PLN

12,00 PLN

 

5. W związku ze zmianami w przepisach podatkowych, skutkującymi nałożeniem na nasze biuro dodatkowych obowiązków (JPK_VAT) oraz ze znaczącym wzrostem sankcjonowanej odpowiedzialności za czynności wykonywane przez nasze biuro (związane z rozliczeniem podatku VAT), od 1 stycznia 2018 wprowadzona zostanie opłata dodatkowa dla wszystkich czynnych płatników podatku VAT.
W Cenniku utworzona została nowa sekcja „VAT”, w której wprowadzono następujące pozycje:

 

Go

Basic

Premium

Miesięczna opłata za obsługę czynnego płatnika podatku VAT

20,00 PLN

17,00 PLN

15,00 PLN

Sporządzenie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT-R lub VAT-Z na prośbę Klienta

15,00 PLN

10,00 PLN

5,00 PLN

Sporządzenie deklaracji VAT dla podatnika niebędącego czynnym płatnikiem podatku VAT

17,00 PLN

14,00 PLN

12,00 PLN

 

6. Sekcja „Inne”, wprowadzono pozycje:

 

Go

Basic

Premium

Udział w programie 10za209

niedostępne

niedostępne

0,50 PLN za księgowanie

nie mniej niż 10 PLN miesięcznie

Sporządzenie wniosku aktualizacyjnego CEIDG-1 na prośbę Klienta

20,00 PLN

15,00 PLN

10,00 PLN

Wykonanie tłumaczenia przysięgłego zagranicznego dokumentu księgowego na prośbę Klienta w przypadku niedostarczenia przez Klienta opisu lub tłumaczenia we własnym zakresie.

od 35,00 PLN

od 35,00 PLN

od 35,00 PLN

Sporządzenie rozliczenia obejmującego okres przed zawarciem Umowy na prośbę Klienta /za każdy miesiąc rozliczanego okresu

50,00 PLN + 3,00 PLN za każdy dokument księgowy

50,00 PLN + 2,50 PLN za każdy dokument księgowy

50,00 PLN + 2,00 PLN za każdy dokument księgowy

Opłata za sporządzenie i wysłanie w formie papierowej wezwania do zapłaty, związanego z nieuregulowaną należnością z tytułu świadczenia usługi Taxe

11,00 PLN

11,00 PLN

11,00 PLN

Dodatek do opłaty stałej za przygotowanie miesięcznego kompletu zestawień i rejestrów do pobrania w formie zbiorczego archiwum /usługa uruchamiana na prośbę Klienta

3,00 PLN za każdy składnik

nie mniej niż 10 PLN miesięcznie

2,50 PLN za każdy składnik

nie mniej niż 10 PLN miesięcznie

1,50 PLN za każdy składnik

nie mniej niż 10 PLN miesięcznie

9 W ramach udziału w programie 10za20, Klienci z aktywnym pakietem Premium, korzystający z wbudowanego w Panel Klienta modułu fakturującego, mogą skorzystać z preferencyjnej stawki za księgowanie wygenerowanych w nim dokumentów sprzedaży. Informacje o warunkach przystąpienia do programu oraz jego szczegółowe zasady, znajdują się w Regulaminie Programu 10za20.

 

7. Sekcja „Korekty i dokumenty po terminie”, zmieniono treść pozycji, wprowadzając górny limit dodatkowej opłaty za przekazanie dokumentów po terminie (definicja dokumentów przesłanych po terminie nie uległa zmianie):

 

Go

Basic

Premium

Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów po terminie4

5,00 PLN za dokument, nie więcej niż 100 PLN

5,00 PLN za dokument, nie więcej niż 100 PLN

3,00 PLN za dokument, nie więcej niż 100 PLN

 

8. Sekcja „Korekty i dokumenty po terminie”, usunięto pozycję:

 

Go

Basic

Premium

Sporządzenie korekty spowodowanej korektą poprzedniego okresu rozliczeniowego, a będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów5 /za każdą wykonaną korektę

20,00 PLN

20,00 PLN

15,00 PLN

 

 

9. Wprowadzono nową, uproszczoną definicję księgowania: „Jedno księgowanie jest równoznaczne z prawidłowym (zgodnym z przepisami prawa) przeprowadzeniem pojedynczej operacji księgowej wprowadzającej zapis do rejestrów księgowych. Jeżeli operacja księgowa wprowadza zapis jednocześnie do dowolnego rejestru księgowego oraz rejestru VAT, traktowana jest jako pojedyncza.”