Najważniejsze zmiany podatkowe w 2013 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy listę najważniejszych zmian w przepisach podatkowych, wprowadzonych w 2013 roku. Życzymy miłej lektury.

VAT

 Zmiany dotyczące fakturowania w 2013 roku.

Od 1 stycznia zliberalizowano możliwość posługiwania się fakturami elektronicznymi. Do tego czasu wymagane było posiadanie zgody kontrahenta na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. W tej chwili nie jest już ono konieczne. Wystarczy, że strony porozumieją się w tej sprawie ustnie. Stosuje się domniemanie zgody. Jednak jeżeli kontrahent nie wyraża zgody na fakturę elektroniczną to musimy mu ją dostarczyć w formie papierowej.

 Zmianie uległa również wymagana obligatoryjnie treść faktur

Od 1 stycznia zlikwidowano określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT marża” oraz umieszczania informacji, iż podatek VAT rozlicza nabywca. Jednocześnie wprowadzono obowiązek podania danych wynikających ze znowelizowanego brzmienia art. 226 dyrektywy 2006/112/WE poprzez obowiązek umieszczenia na fakturze:

1) wystawianej przez małych podatników stosujących do rozliczania VAT metodę kasową, wyrazów „metoda kasowa”, które zastępują dotychczasowe wyrażenie „Faktura VAT MP” dla faktur wystawianych przez podatników stosujących metodę kasową do rozliczania VAT

2) wystawianej przez nabywcę w imieniu sprzedawcy wyrazu „samofakturowanie” (stosownie do nowego brzmienia § 5 ust. 2 pkt 2 – odpowiada to art. 226 pkt 10a dyrektywy 2006/112/WE),

3) wystawianej przez biura podróży rozliczające VAT procedurą marży, wyrazów „procedura marży dla biur podróży”, zastępujących dotychczas wymaganego „FAKTURA VAT marża” bądź odesłania do przepisów art. 119 ustawy o VAT lub art. 306 dyrektywy (stosownie do § 5 ust. 2 pkt 3 – odpowiada to art. 226 pkt 13 dyrektywy 2006/112/WE),

4) wystawianej przez podatników rozliczających VAT procedurą marży, wyrazów „procedura marży – towary używane”; „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, zastępujące dotychczas wymagane „FAKTURA VAT marża” bądź też odesłanie do przepisów art. 120 ustawy o VAT lub art. 313 dyrektywy (stosownie do § 5 ust. 2 pkt 4 – odpowiada to art. 226 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE),

5) wystawianej przez podatników dokonujących importu towarów i usług oraz skupujących złom, wyrazów „odwrotne obciążenie” – rozwiązanie to ma być stosowane jako jedyne z dotychczasowych trzech obowiązujących oznaczeń dla tego rodzaju transakcji (stosownie do § 5 ust. 2 pkt 5 – odpowiada to art. 226 pkt 11a dyrektywy 2006/112/WE),

6) stosownie do § 5 ust. 2 pkt 6: – przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, – przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę lub takie świadczenie, lub – innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 11 dyrektywy 2006/112/WE i w zasadzie tylko porządkuje dotychczasowe oznaczenia.

Oczywiście podatnicy wystawiający dotychczas faktury „VAT-MP” czy faktury „VAT marża” mogą zachować te oznaczenia, pod warunkiem umieszczenia na fakturze wymaganych we wszystkich państwach członkowskich UE nowych oznaczeń.

Ulga na złe długi

Poza zmianami dotyczącymi fakturowania od początku 2013 r. obowiązują nowe zasady stosowania ulgi na złe długi, które pozwolą na korzystanie z niej w uproszczony sposób. (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

Zgodnie z nowymi zasadami podatnik będący wierzycielem ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (w roku poprzednim było to 180 dni).

Korekty możemy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności wierzytelności, pod warunkiem jednak, że do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Wierzyciel może zrealizować przysługujące mu prawo do korekty później, jednak należy pamiętać, że korekta ta może być złożona wyłącznie w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną wierzytelność.

Zasada dokonania powrotnej korekty w przypadku zapłaty przez kontrahenta całości lub części należności pozostała bez zmian. W przypadku, gdy po złożeniu korekty deklaracji, jego kontrahent ureguluje należność bądź należność ta zostanie zbyta podatnik będzie obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego. Korekta ta musi być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana bądź zbyta. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo korekta będzie dotyczyła tej części.

Zmieniono warunki dokonywania przez wierzyciela korekty podatku należnego:

1. Zlikwidowano obowiązek zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego. Oznacza to, że wierzyciel w celu skorzystania z ulgi nie będzie musiał posiadać potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez dłużnika.

2. Zrezygnowano z obowiązku zawiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania kopii tego zawiadomienia do urzędu skarbowego.

3. Zmieniono warunki korekty. Według nowych zasad na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji korygującej:

– wierzyciel i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT oraz,

– dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Do weryfikacji warunku niepozostawania dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji można skorzystać z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dostępnych on-line (www.ceidg.gov.pl lub www.ms.gov.pl)

Z drugiej strony, jeżeli będąc dłużnikiem w ciągu 150 dni od terminu płatności nie zapłacimy za fakturę to mamy obowiązek pomniejszyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc w którym upłynęło te 150 dni o kwotę uprzednio odliczoną. Zapłata za tą fakturę daje nam ponowne prawo do odliczenia podatku w niej zawartego.

Dodatkowo jeżeli będąc dłużnikiem nie sporządzimy korekty podatku naliczonego, to zostaniemy obciążeni sankcją z tego tytułu w wysokości 30% podatku VAT z tej faktury.

 Podatek Dochodowy od osób fizycznych

Najistotniejszą zmianą w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2013 roku jest wprowadzenia obowiązku „pilnowania” płatności przez podatników rozliczających się za pomocą PKPiR.

Jeżeli nie opłacimy dokumentu w terminie 30 dni od jego terminu płatności, jesteśmy zobowiązani do wyksięgowania go z kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście po uregulowaniu płatności możemy ponownie zaliczyć wydatek do kosztów. W przypadku, gdy termin płatności dokumentu będzie dłuższy niż 60 dni, korekty kosztów musimy dokonać w 90 dniu od dnia zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie jeżeli nie zapłacimy za środek trwały, to nie mamy prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

Ponadto w 2013 roku zmieniają się zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych.

W 2013 r. osoby uzyskujące wysokie dochody, które mają jedno dziecko nie będą mogły korzystać z prorodzinnej ulgi podatkowej, ograniczone zostanie prawo do ulgi internetowej, zmienią się również zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu przez twórców.

Zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2013 r. Oznacza to, że nowe regulacje zostaną uwzględnione w rozliczeniu podatkowym składanym w 2014 r.

Przede wszystkim zmienią się zasady ustalania prawa do ulgi prorodzinnej. W rozliczeniu za 2012 rok na każde dziecko można odliczyć 92,67 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodów rodziny.

Zgodnie z nowelizacją ograniczone zostanie prawo do korzystania z ulgi na pierwsze dziecko – z odliczenia nie będą mogły skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Jeżeli ich dochody będą mniejsze, to od podatku będzie można odliczyć 92,67 zł miesięcznie.

Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni; w przypadku rodzin posiadających trójkę dzieci ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne – o 100 proc. Tak więc kwota ulgi na trzecie dziecko wyniesie 139 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne – 185,34 zł.

Nowelizacja ogranicza również możliwość skorzystania z ulgi internetowej. Odliczenie od dochodu w wysokości 760 zł będzie przysługiwać podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, ale pod warunkiem, że wcześniej nie korzystał z ulgi internetowej. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z ulgi internetowej, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Ponadto ograniczone zostanie również prawo do zastosowania zryczałtowanych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z czego korzystać mogą np. artyści, twórcy czy dziennikarze. Aktualnie koszty te nie będą mogły przekroczyć w roku 42 tys. 764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia faktycznie poniesionych kosztów.

 

2 myśli nt. „Najważniejsze zmiany podatkowe w 2013 roku

  1. Pingback: Zmiana Regulaminu świadczenia usługi Taxe | Księgowość hybrydowa Taxe

Dodaj komentarz