Zmiany w Regulaminie oraz Cenniku usługi Taxe

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym opublikowany został nowy Regulamin oraz Cennik usługi Taxe. Nowe dokumenty obowiązują od 1.01.2013, natomiast dla klientów, z którymi Umowa o świadczenie usługi Taxe została podpisana przed 1.01.2013, nowy Regulamin oraz Cennik obowiązywać będą od dnia 1.02.2013. Prezentujemy listę najważniejszych zmian wprowadzonych do nowych wersji Regulaminu oraz Cennika:

Rozdział I „Postanowienia ogólne” – rozszerzona została definicja podmiotów, na rzecz których może być świadczona usługa Taxe.

Rozdział II. „Zakres i rodzaj świadczonych usług” – dodane zostały zasady sporządzania rocznych deklaracji, z uwzględnieniem terminów i działań wykonywanych w ramach usługi oraz tych, za które naliczane będą dodatkowe opłaty.

Wykonywana czynność Go Basic Premium
Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej z ujęciem wyłącznie dochodów z działalności gospodarczej, obsługiwanej w ramach usługi Taxe bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Ujęcie dodatkowego źródła dochodu lub ulgi w rocznej deklaracji 7,00 PLN 5,00 PLN 4,00 PLN
Sporządzenie wspólnej z małżonkiem rocznej deklaracji podatkowej 12,00 PLN 10,00 PLN 8,00 PLN

Podane ceny netto.

Rozdział IV. „Terminy” – zmieniony został zapis dotyczący terminu przekazywania dokumentów przez klientów korzystających z pakietu Premium. Nowy zapis brzmi:

W przypadku korzystania z pakietu PREMIUM: do 17-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Dokument został wystawiony, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed terminem opłacenia zaliczek na podatek dochodowy za okres, którego Dokument dotyczy;

Zmiana dotyczy więc sytuacji, w której 17-sty dzień miesiąca przypada na piątek lub inny dzień, po którym następują dwa lub trzy dni wolne, uniemożliwiające sprawne przygotowanie rejestrów księgowych i raportów przed 20-stym dniem miesiąca, czyli terminem opłacenia zaliczek na podatek dochodowy. Dodatkowe dwa dni robocze uwzględnione w zmianie zapewnią rozwiązanie dla tego problemu.

Dodatkowo, dodany został jeden dzień dla obsługi księgowej na wygenerowanie raportów ZUS (wcześniej „do 8-ego dnia miesiąca”, obecnie „do 9-tego dnia miesiąca”). Zmiana ta podyktowana została zapisem poprzedzającego punktu w brzmieniu:

Dokumenty mające wpływ na wymiar składek ZUS należy przekazać do biura rachunkowego w terminie do 8-ego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego Dokument dotyczy.

który to w praktyce uniemożliwiał terminowe wygenerowanie raportów, gdy przedmiotowe dokumenty zostały przekazane późnym wieczorem.

Rozdział V. „Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi Taxe”
1. Dodany został zapis o możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Taxe bez zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w terminie do 60 dni od jej podpisania.
2. Dodany został zapis o samoistnym wygaszeniu umowy o świadczenie usługi Taxe w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przez Klienta.
3. Dodany został zapis o trybie świadczenia usługi Taxe w okresie, w którym pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, wykonywane są czynności obsługi księgowej.

Rozdział XII. „Program Kurier”. Program – w uwagi na znikome zainteresowanie – został wycofany z oferty Taxe.

Nowy Regulamin oraz Cennik dostępne są w serwisie głównym www.taxe.pl lub bezpośrednio pod adresem: Regulamin oraz Cennik w formacie PDF 2013-01-01.

Dodaj komentarz