Zmiany w Regulaminie oraz Cenniku usługi Taxe

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym opublikowany został nowy Regulamin oraz Cennik usługi Taxe. Nowe dokumenty obowiązują od 16.01.2012, natomiast dla klientów, z którymi Umowa o świadczenie usługi Taxe została podpisana przed 16.01.2012, nowy Regulamin oraz Cennik obowiązują od dnia 1.03.2012. Prezentujemy listę najważniejszych zmian wprowadzonych do nowych wersji Regulaminu oraz Cennika:

Regulamin

 1. Paragraf I „Postanowienia ogólne” – rozszerzona została definicja Usługodawcy.
 2. Paragraf II „Zakres i rodzaj świadczonych usług”, uzupełniony został o zapis, dotyczący obowiązku sporządzania adnotacji do przekazywanych dokumentów, w przypadku gdy biuro rachunkowe nie może jednoznacznie dokonać kwalifikacji dokumentu. Zmieniony został również zapis punktu dotyczącego obowiązku aktualizacji ankiety księgowej, na ogólny zapis dotyczący obowiązku informowania biura o zmianach w działalności, mających wpływ na świadczenie usługi.
 3. Paragraf IV „Terminy”. W oparciu o Państwa sugestie, zmieniony został charakter funkcjonowania modelu okresów księgowania oraz generowania raportów. Nowy model zakłada wyeliminowanie okresu księgowania dokumentów liczonego w dniach od przesłania dokumentów, w zamian za wprowadzenie okresów na wygenerowanie raportów, liczonych w dniach od wykonania operacji „Zamknięcie I”. W efekcie takiego działania będą mogli Państwo w większym stopniu wpływać na termin otrzymywania gotowych podsumowań miesięcznych w postaci raportów.
  • Nie zmieniły się terminy przekazywania dokumentów.
  • Zmienił się zapis dotyczący księgowania dokumentów na „do 17” oraz „do 19” dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dokumenty dotyczą.
  • Dodany został zapis o terminach generowania raportów VAT oraz PIT, w zależności od pakietu odpowiednio w terminie do 5 oraz 2 dni roboczych od wykonania operacji „Zamknięcie I”.
  • Zmieniony został zapis dotyczący terminu wykonania operacji „Zamknięcie I” na terminy tożsame z terminami przekazywania dokumentów.
 4. Paragraf V „Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi TAXE”. Usunięte zostały wszystkie zapisy dotyczące umów zawieranych na czas określony z zestawem lub bez zestawu instalacyjnego. Od września 2010 umowy o świadczenie usługi Taxe podpisywane są wyłącznie na czas nieokreślony. Dodatkowo uaktualnione zostały punkty dotyczące postępowania w przypadku nieuregulowania płatności za usługę Taxe. Nowe postanowienia zakładają możliwość zablokowania dostępu do rejestrów księgowych, zablokowania dostępu do całego Panelu Klienta, a w ostateczności rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Paragraf VII „Warunki świadczenia usługi TAXE”. Zmieniony został zapis punktu zawierającego wymagania względem przeglądarki internetowej. W związku z rosnącym poziomem integracji Panelu Klienta z plikami PDF, dodany został również zapis o obowiązku posiadania oprogramowania do odczytywania plików PDF.
 6. Dodany został nowy paragraf Paragraf X „Poufność danych”. Zawiera on zobowiązania usługodawcy do nieprzekazywania danych osobowych oraz finansowych klientów do podmiotów trzecich oraz zapisy dotyczące wyjątków od tego zobowiązania. Obowiązek ten wprawdzie jest nakładany na każde biuro rachunkowe na mocy Ustawy o Rachunkowości, mimo to pod wpływem Państwa sugestii, postanowiliśmy dodatkowo dodać te zapisy w naszym Regulaminie.
 7. Dodany został paragraf Paragraf XI „Program 5-Stop”, zawierający zasady funkcjonowania Programu „5-Stop”.
 8. Dodany został paragraf Paragraf XII „Program Kurier”, zawierający zasady funkcjonowania Programu „Kurier”.
 9. Paragraf XIII „Postanowienia końcowe” zaktualizowany został o nowe terminy obowiązywania Regulaminu usługi Taxe.

Cennik

Pragniemy Państwa uspokoić, tylko jedna pozycja w Cenniku uległa podwyższeniu opłaty – „Przesłanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta (przesyłka polecona priorytetowa) /za każdą paczkę o wadze do 100 g”, która została dostosowana (po raz pierwszy od uruchomienia usługi Taxe) do cennika operatora pocztowego.

Zmieniliśmy natomiast system rozliczania korekt. Nie każda bowiem korekta wymaga takiego samego nakładu pracy księgowego, w związku z czym opłata za te mniej wymagające została znacznie obniżona.

Pozostałe zmiany w Cenniku polegają na dodaniu nowych pozycji, związanych z powiększeniem oferty. Są to m.in. opłaty za udział w programie „5-Stop”, czy „Kurier”. Uznaliśmy również, że dodanie do Cennika informacji o poszczególnych terminach umożliwi sprawniejszy dostęp do tych informacji, bez konieczności każdorazowego wertowania kart Regulaminu.

Nowy Regulamin oraz Cennik dostępne są już teraz do pobrania z serwisu www.taxe.pl. Pobierz nowy Regulamin oraz Cennik w formacie PDF.

Wyrażamy naszą nadzieję, że nowe zapisy wpłyną korzystnie na funkcjonowania naszej usługi. Zachęcamy Państwa do dalszego przekazywania sugestii oraz opinii dotyczących naszej usługi. Są one dla nas bardzo cenne, a każda propozycja jest szczegółowo omawiana na forum naszego zespołu .

Dodaj komentarz